23/03/2017

BẢN UPDATE CUỐI THÁNG 03/2017 Thời gian bảo trì: từ 8h30 - 12h ngày 24/3 I. THÊM PHỤ BẢN TRUYỀN THUYẾT: 1. Nội dung: - Người chơi đạt Lv106, mỗi ngày có thể vào PB Truyền Thuyết 1 lần; - Người chơi cần qua ải trong vòng 5p, sau khi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------