09/09/2016

BẢN UPDATE GIỮ THÁNG 9/2016 ra mắt tính năng chiến sủng (mới) Thời gian: 13/09/2016 I. MỞ HỆ THỐNG CHIẾN SỦNG: 1. Điều kiện: - Nhân vật đạt Lv80 mở Chiến Sủng. 2. Nội dung: - Khi mở Chiến Sủng có thể miễn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------