17/08/2016

BẢN UPDATE ĐẦU THÁNG 8/2016 Thời gian: 15/08/2016 Chi tiết xem tại : http://bit.ly/2aLqhjS I. MỞ HỆ THỐNG ĐÚC VŨ DỰC: 1. Nội dung: - Đúc cánh, để cánh càng mạnh hơn, đây không phải là mơ. - Có thể chọn tăng sức mạnh, Thể

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------