28/04/2017

Thời gian:từ 10h30 -14h30 ngày 27/04/2017 I. Tọa kỵ 17 – Hồng Hoang Thập Đế: 1. Nội dung: - Thập Đế sức mạnh với hồng hoang, vào trận khí thế ngút trời! - Hơi thở đế vương, sức mạnh Hồng Hoang, lôi hỏa sấm chớp, tuyệt thế tọa kỵ,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------