13/05/2015

Thời gian tiến hành UPDATE: 15/5/2015 “Nếu giết người mà có thể khiến nàng sống lại, ta nguyện giết cả thiên hạ vô song

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------