05/10/2016

Thời gian: 27/09/2016 I. MỞ HỆ THỐNG KỸ NĂNG CHIẾN SỦNG: 1. Điều kiện: - Nhân vật đạt Lv80 mở. 2. Nội dung: - Số lượng kỹ năng mỗi chiến Chiến Sủng không cố định, ngoài kỹ năng chủ động còn có thêm kỹ năng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------